دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی (LAW) - اعضای هیات تحریریه